Privacy

We willen een veilige, beveiligde gebruikerservaring bieden.

Verklaring inzake gegevensbescherming voor de klant en leveranciers.

Kinly waarborgt de bescherming van persoonsgegevens van bezoekers van onze website (Kinly.com), onze klanten/leveranciers en elke derde partij of persoon die met Kinly in contact komt.

Kinly waarborgt de bescherming van persoonsgegevens van bezoekers van onze website (Kinly.com), onze klanten/leveranciers en elke derde partij of persoon die met Kinly in contact komt.

Omvang van de verklaring

Deze verklaring beschrijft de soorten persoonsgegevens die bedrijven binnen de Kinly-groep (zoals hieronder gespecificeerd, gezamenlijk ‘Kinly’, ‘wij’, ‘ons’) verzamelen.

Het beschrijft ook hoe we persoonsgegevens gebruiken, met wie we persoonsgegevens delen, hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren, of we ze overdragen aan andere landen en welke rechten u als betrokkene heeft.

Kinly is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”).

Bezoekers van de Kinly website

Wanneer u Kinly.com bezoekt, gebruiken we een dienst van derden, Google Analytics, om standaard internetloggegevens en gegevens over het gedrag van bezoekers te verzamelen. Dit doen we onder andere om het aantal bezoekers van de verschillende pagina’s van de website te achterhalen. Deze informatie wordt anoniem verwerkt. Wij zullen de indenteit van de bezoekers van onze website niet achterhalen en staan dit ook niet toe aan Google.

Klik hier om Google Analytics op deze website uit te schakelen.

We maken gebruik van Hubspot om persoonsgegevens van bezoekers die informatie aanvragen via onze website op te slaan en om marketinginformatie te leveren aan bezoekers die zich aanmelden bij onze mailinglijst. Zie voor meer informatie de privacyverklaring van Hubspot.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

Kinly verwerkt de volgende persoonsgegevens van klanten, leveranciers en/of derden:

Naam, zakelijk e-mailadres, zakelijk postadres, zakelijk telefoonnummer, beroep/functie, naam van de organisatie, afdeling, bedrijfstak, datum van overeenkomst, zakelijk faxnummer, BTW-nummers, fiscale identificatienummers, bankgegevens.

Kinly zal de persoonsgegevens op een zodanige wijze bijhouden dat deze nauwkeurig, volledig en actueel zijn.

Kinly zal geen persoonsgegevens verzamelen als dit verboden is in het kader van de algemene verordening gegevensbescherming.

Doel en juridische grondslag voor de verwerking

persoonsgegevens van klanten, leveranciers en/of derden kunnen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

– Het beheren van zakelijke relaties, orderverwerking, betaling en facturatie van producten en diensten, het contacteren van klanten/leveranciers;

– Het verkopen van producten en het leveren van onze diensten;

– Het uitvoeren van promotionele activiteiten, direct marketing;

– Het opsporen en voorkomen van fraude;

– Veiligheid;

– Voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of regelgevende onderzoeken, bijstaan van het bedrijf in een rechtszaak of arbitrage, een arbeidsgerechtelijke procedure en het beschermen van Kinly tegen letsel, diefstal, wettelijke aansprakelijkheid, fraude, misbruik of ander wangedrag;

– Beheer van transacties (bv. fusies of overnames);

– Beheer van onze operations, inclusief de werking en het toezicht op de goede werking en de veiligheid van onze IT-systemen;

– Beheer van gezondheids-en veiligheidsincidenten; en

– Beheer van productleveringen en -verzendingen.

– Het individu heeft toestemming gegeven voor de verwerking;

– De verwerking is nodig om een afspraak met u uit te voeren;

– De verwerking is nodig om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij gebonden zijn; en
– De verwerking is noodzakelijk met het oog op de legitieme belangen van Kinly of een derde partij, tenzij de belangen en fundamentele rechten en vrijheden van een individu voorrang hebben boven deze belangen. De legitieme belangen van Kinly bestaan in ieder geval uit de hierboven genoemde doeleinden.

Kinly verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming. Persoonsgegevens worden voor beperkte, expliciete en legitieme doeleinden gebruikt. Tenzij vooraf toestemming gegeven is voor verder gebruik, zullen wij persoonsgegevens niet gebruiken voor enig doel dat tegenstrijdig is met het doel waarvoor ze in eerste instantie verkregen zijn. persoonsgegevens van klanten/verkopers kunnen worden verwerkt op basis van de volgende wettelijke gronden:

– Het individu heeft toestemming gegeven voor de verwerking;

– De verwerking is nodig om een overeenkomst uit te voeren

– De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting waarvan wij afhandelijk zijn; en

– Met het oog op de legitieme belangen van Kinly of een derde partij, is de verwerking noodzakelijk, tenzij de belangen en fundamentele rechten en vrijheden van een individu voorrang hebben boven deze belangen. De legitieme belangen van Kinly bestaan in ieder geval uit de hierboven genoemde doeleinden.

Ook dubbel, zelfde stukje staat hier net boven

Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

Binnen Kinly zijn uw persoonsgegevens alleen beschikbaar voor medewerkers van Kinly die op grond van hun functie toegang tot uw persoonsgegevens nodig hebben om bovenstaande doeleinden te bereiken.

Binnen Kinly zijn uw persoonsgegevens alleen beschikbaar voor medewerkers van Kinly die op grond van hun functie toegang tot uw persoonsgegevens nodig hebben om bovenstaande doeleinden te bereiken.

Wanneer wij uw persoonsgegevens delen met derden die namens ons persoonsgegevens verwerken (gegevensverwerkers), zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens worden beschermd in naleving van de AVG en de gestelde voorwaarden in de gegevensverwerkingsovereenkomst die wij met deze derden hebben gesloten.

Kinly deelt uw persoonsgegevens met de volgende derden:
leveranciers van IT-systemen, verwerkers, accountants, verzekeraars, externe juristen, toezichthouders, aangesloten bedrijven, externe dienstverleners, reclamepartners.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Kinly slaat de persoonsgegevens niet langer op dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Voor bepaalde gegevens dienen we de verplichte bewaartermijnen in acht nemen, bijvoorbeeld als gevolg van de belastingwetgeving. Over het algemeen streven wij ernaar de persoonsgegevens van klanten/verkopers niet langer dan twee (2) jaar te bewaren, tenzij een langere of kortere verplichte bewaartermijn van toepassing is of het behoud van de specifieke persoonsgegevens noodzakelijk is.

Alle persoonsgegevens van diegenen die om informatie vragen, worden door ons opgeslagen. Deze gegevens worden bewaard totdat u een verzoek indient om uw gegevens te verwijderen. Uw persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan is toegestaan volgens de AVG en/of de wettelijke lokale bewaartermijnen.

Dragen wij uw persoonsgegevens over?

De internationale omvang van Kinly houdt in dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere entiteiten van de Kinly-groep of aan derden, die zich mogelijk buiten de EER bevinden, inclusief de Verenigde Staten. Wij zijn gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Nederland en Singapore. De verwerking en opslag van uw gegevens vindt plaats in datacenters in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Noorwegen en de Verenigde Staten. We maken gebruik van externe leveranciers om deze informatie op te slaan en hebben een overeenkomst met hen afgesloten die uw informatie beschermt.

Kinly zorgt, in geval van overdracht van persoonsgegevens naar externen zonder een passende persoonsbeschermingswet, voor passende veiligheidsmaatregelen, door middel van contractuele clausules, om de persoonsgegevens op passende wijze te beschermen.

Kinly heeft ook contractuele clausules geïmplementeerd om de internationale gegevensuitwisseling tussen entiteiten van Kinly te dekken.

Voor meer informatie over de door Kinly toegepaste veiligheidsmaatregelen kunt u contact met ons opnemen via privacy@kinly.com.

Wat zijn uw rechten?

Volgens de AVG heeft u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn:

het recht op toegang tot uw persoonsgegevens welke wij beheren
het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren als deze feitelijke onjuistheden bevatten
het recht om uw persoonsgegevens te verwijderen
het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken
het recht op gegevens dataportabiliteit
het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
het recht om toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken
Als u deze rechten wilt toepassen, kunt u een verzoek bij ons indienen via privacy@kinly.com. Wij kunnen u verzoeken een geldig identiteitsbewijs toe te sturen.

Indien u niet tevreden bent met de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de betreffende toezichthoudende instantie. Raadpleeg https://edpb.europa.eu/about-e… voor een overzicht van de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten.

Nederland

De volgende Kinly-entiteiten zijn in Nederland gevestigd:

Kinly Netherlands B.V.
MK2 Audiovisueel B.V.
MK2 Audiovisueel Verhuur B.V.
MK2 Group B.V.
Als u vragen heeft, neem dan contact met ons op via; privacy@kinly.com of met onze privacy officer Kinly Netherlands B.V. tav L. Kerkelaan, Radarweg 29, 1043 NX, Amsterdam, The Netherlands

Verenigd Koninkrijk

De volgende Kinly-entiteiten zijn in het Verenigd Koninkrijk gevestigd:

Kinly Ltd.
The Video Conference Bureau Ltd.
Vision Connected United Kingdom Ltd.
Als u vragen heeft, neem dan contact met ons op via; privacy@kinly.com of met onze privacy officer Kinly Ltd, tav. I. Wallace, 6 Fleming Road, Krikton Campus, Livingston, EH54 7BN, United Kingdom.

Verenigde Staten

De volgende Kinly-entiteiten zijn in de Verenigde Staten gevestigd:

Kinly Inc.
Als u vragen heeft, neem dan contact met ons op via; privacy@kinly.com of met onze privacy officer Kinly Inc., tav. J. Maynard, 2 Ridgedale Avenue, Suite 100, Cedar Knolls, New Jersey 07927, United States.

Noorwegen

De volgende Kinly-entiteiten zijn in Noorwegen gevestigd:

Kinly AS
VCV Nordics AS
Viju AS
Als u vragen heeft, neem dan contact met ons op via; privacy@kinly.com of met onze privacy officer Kinly AS, Attn. S.E. Jensen, Luramyrveien 79, 4313 Sandnes, Norway.

Wijzigingen in de contact- en privacyverklaring

Als u vragen of bezwaren heeft over onze privacyverplichtingen kunt u ons gerust een e-mailbericht sturen via privacy@kinly.com.

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 17 maart 2020.